www.mosina.pl
PL
EN
DE
BIP
 
Znajdujesz się w: Strona główna / Komunikaty
Komunikaty
 
2017-06-27
Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli oraz sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina

ZARZĄDZENIE NR BR.00501.74.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, zamieszkałymi na terenie osiedli w Mosinie, projektów statutów tych osiedli, które stanowią załączniki do zarządzenia:

1)      Osiedle nr 1 „Śródmieście” w Mosinie – załącznik nr 1,

2)      Osiedle nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie – załącznik nr 2,

3)      Osiedle nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie – załącznik nr 3,

4)      Osiedle nr 4 „Za Barwą” w Mosinie – załącznik nr 4,

5)      Osiedle nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie – załącznik nr 5,

6)      Osiedle nr 6 „Za Moreną” w Mosinie – załącznik nr 6,

7)      Osiedle nr 7 „Nad Jeziorem” w Mosinie – załącznik nr 7.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat zapisów projektów statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego osiedla, położonego na terenie Mosiny i w dniu składania formularza, o którym mowa § 3 ust. 2, mają ukończone 18 lat.

 

§ 2.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. w osiedlach znajdujących się na terenie Mosiny.
 2. W okresie konsultacji projekty statutów osiedli udostępnione będą do publicznego wglądu: 

1)      w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie (Biuro Rady Miejskiej – pokój nr 22) w dniach i godzinach urzędowania;

2)      na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina;

3)      u przewodniczących zarządów osiedli wymienionych w § 1 ust. 1.

 

§ 3.

 1. Konsultacje polegać będą na składaniu, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., formularzy zawierających opinie, propozycje i uwagi mieszkańców osiedli, organizacji społecznych
  i stowarzyszeń do projektów statutów poszczególnych osiedli:

1)      w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;

2)      u przewodniczących zarządów osiedli wymienionych w § 1 ust. 1;

3)      drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektów statutów osiedli”.

2. Wzór formularza, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina. Dostępny także będzie w Biurze Rady Miejskiej Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz u przewodniczących zarządów poszczególnych osiedli.

3. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 25 sierpnia 2017 r., nie zostaną rozpatrzone.

4. Złożone propozycje zmian do projektów statutów osiedli zostaną przedłożone Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.

5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w protokole z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych osiedli Gminy Mosina.

6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rady Miejskiej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, tablicach ogłoszeń poszczególnych osiedli Gminy Mosina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pliki do pobrania:

- treść zarządzenia.pdf

- formularz osiedla.pdf

- formularz osiedla.docx

 

 

 

ZARZĄDZENIE NRBR.00501.75.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i 935) oraz § 6 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, zamieszkałymi w sołectwach, projektów statutów tych sołectw, które stanowią załączniki do zarządzenia:

1)      Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna – załącznik nr 1,

2)      Baranówko – załącznik nr 2,

3)      Borkowice, Bolesławiec – załącznik nr 3,

4)      Czapury – załącznik nr 4,

5)      Daszewice – załącznik nr 5,

6)      Drużyna, Nowinki – załącznik nr 6,

7)      Dymaczewo Nowe – załącznik nr 7,

8)      Dymaczewo Stare – załącznik nr 8,

9)      Krajkowo, Baranowo – załącznik nr 9,

10)  Krosno – załącznik nr 10,

11)  Krosinko, Ludwikowo – załącznik nr 11,

12)  Mieczewo – załącznik nr 12,

13)  Pecna, Konstantynowo – załącznik nr 13,

14)  Radzewice – załącznik nr 14,

15)  Rogalin – załącznik nr 15,

16)  Rogalinek – załącznik nr 16,

17)  Sasinowo – załącznik nr 17,

18)  Sowinki, Sowiniec – załącznik nr 18,

19)  Świątniki – załącznik nr 19,

20)  Wiórek – załącznik nr 20,

21)  Żabinko – załącznik nr 21.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat zapisów projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie gminy Mosina.

3. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia mają stałe zamieszkanie na terenie danego sołectwa, położonego na terenie gminy Mosina i w dniu składania formularza, o którym mowa § 3 ust. 2, mają ukończone 18 lat.

§ 2.

 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. w sołectwach znajdujących się na terenie gminy Mosina.
 2. W okresie konsultacji projekty statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu:  

1)      w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie (Biuro Rady Miejskiej – pokój nr 22) w dniach i godzinach urzędowania;

2)      na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina;

3)      u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 ust. 1.

 

§ 3.

 1. Konsultacje polegać będą na składaniu, w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r., formularzy zawierających opinie, propozycje i uwagi mieszkańców sołectw, organizacji społecznych
  i stowarzyszeń do projektów statutów poszczególnych sołectw:

1)      w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie;

2)      u sołtysów sołectw wymienionych w § 1 ust. 1;

3)      drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw”.

2. Wzór formularza, stanowiący załącznik nr 22 do zarządzenia, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina. Dostępny także będzie w Biurze Rady Miejskiej Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

3. Opinie, propozycje, uwagi, które wpłyną po dniu 25 sierpnia 2017 r., nie zostaną rozpatrzone.

4. Złożone propozycje zmian do projektów statutów sołectw zostaną przedłożone Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie do ostatecznego rozpatrzenia.

5. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w protokole z przeprowadzonych konsultacji. Protokół zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na stronie internetowej Gminy Mosina www.mosina.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw Gminy Mosina.

6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Rady Miejskiej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw Gminy Mosina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Pliki do pobrania:

- treść zarządzenia.pdf

- formularz sołectwa.pdf

- formularz sołectwa.docx

 
   
 
 • Film 8 - Gmina Mosina bezpiecznie
 • Film 1- Zamieszkaj w Gminie Mosina
 • Film 2- Gmina Mosina turystycznie
 • Film 3- Gmina Mosina sportowo
 • Film 4 - Gmina Mosina kuturalnie
 • Film 5- Gmina Mosina edukacyjnie
 • Film 6 - Gmina Mosina ekologicznie
 • Film 7- Gmina Mosina inwestycyjnie
 • Film 9 - Gmina Mosina mobilnie
 
   
 
GCI Mosina Miejski Ośrodek Kultury Ośrodek Sportu i Rekreacji Biblioteka w Mosinie Straż Miejska
 
 
powrót na górę strony   mapa serisu
Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel.: +48.(61) 8109-500, fax: +48.(61) 8109-558, email: um@mosina.pl, http://www.mosina.pl
NIP: 7773154370, Regon: 000 52 57 77
numer konta: GBS Mosina 26 9048 0007 0000 0215 2000 0002
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional    Poprawny arkusz CSS    Poprawne kodowanie UTF-8
 
  Strona działa prawidłowo w przeglądarkach minimum MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 10.0, Google Chrome 17  
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x